تعرفه های ثبت نام

توجه: بعد از واریز هزینه ثبت نام مشخصات فیش واریزی را به ایمیل دبیر کنفرانس ارسال نمایید. (ادرس ایمیل دبیر کنفرانس: taheri@frs.ac.ir)

شماره حساب واریز وجه:

1313802110624751

شماره کارت :

6273-8110-9924-6917

نزد بانک انصار بنام مهدی طاهری