محل برگزاری کنفرانس
1397/10/22

کنفرانس در سالن همایشهای حوزه علمیه فاطمه زهرا (س) واقع در ساوه جنب بیمارستان فاطمه زهرا (س) برگزار خواهد شد.