قالب مقالات پوستر کنفرانس
1397/12/02

قابل توجه پژوهشگرانی که مقاله آنها بعنوان پوستر پذیرش شده: قالب پوستر کنفرانس در قسمت فرمت نگارش مقالات قرار داده شده است. لذا در اسرع وقت پوستر کنفرانس را تهیه و به ایمیل سردبیر کنفرانس (taheri@frs.ac.ir)ارسال نمایید